Architecture Diagrams

Shaka data flow diagram

Shaka ownership diagram